Decizii


Data publicării Data emiterii Nr. deciziei Autorul sesizării Statutul Acte relevante
09-06-2023 01-11-2022 Nr. 226/370 Di Moroșan Angela inadmisibil 226_370 Di Cnr.1.pdf
09-06-2023 20-10-2022 Nr. 220/346 Di Istrati Ștefan inadmisibil 220_346 Di Cnr.1.pdf
23-02-2023 27-12-2022 Nr. 96/463 Di Sagaidac Andrei inadmisibil 96-463 Di_27.12.22_Cnr.2.pdf
23-02-2023 27-12-2022 Nr. 95/462 Di SRL „Auto - Asistență” inadmisibil 95-462 Di_27.12.22_Cnr.2.pdf
23-02-2023 27-12-2022 Nr. 94/461 Di Dumitrescu Iulian, Chirița Angela, Chirița Dragoș, Chirița Ion inadmisibil 94-461 Di_27.12.22_Cnr.2.pdf
23-02-2023 27-12-2022 Nr. 92/460 Da Cușnir Medina admisibil 92-460 Da_27.12.22_Cnr.2.pdf
23-02-2023 27-12-2022 Nr. 87/459 Da Catrinescu Petru admisibil 87-459 Da_27.12.22_Cnr.2.pdf
23-02-2023 27-12-2022 Nr. 12/458 Da Panteleimon Țurcan admisibil 12-458 Da_27.12.22_Cnr.2.pdf
23-02-2023 27-12-2022 Nr. 10/457 Di Smochin Marcel inadmisibil 10-457 Di_27.12.22_Cnr.2.pdf
23-02-2023 27-12-2022 Nr. 9/456 Di Margarint Gheorghe inadmisibil 9-456 Di_27.12.22_Cnr.2.pdf
23-02-2023 27-12-2022 Nr. 8/455 Da Hotărîrea Consiliului UNEJ nr.59 din 03.09.2021 admisibil 8-455 Da_27.12.22_Cnr.2.pdf
23-02-2023 27-12-2022 Nr. 7/454 Di Grișca Ion inadmisibil 7-454 Di_27.12.22_Cnr.2.pdf
23-02-2023 18-10-2022 Nr. 202/321 Di Stînca Vladimir inadmisibil 202-321 Di_18.10.22_Cnr.2.pdf
23-02-2023 18-10-2022 Nr. 200/320 Di Ministerul Justiției (cet.Șișcanu Galina) inadmisibil 200-320 Di_18.10.22_Cnr.2.pdf
23-02-2023 13-09-2022 Nr. 174/228 Di Codru Gheorghe inadmisibil 174-228 Di_13.09.22_Cnr.2.pdf
23-02-2023 13-09-2022 Nr. 167/222 Di Roșca Galina inadmisibil 167-222 Di_13.09.22_Cnr.2.pdf
24-01-2023 13-09-2022 Nr. 175/229 Di Codru Gheorghe inadmisibil 175-229 Di_13.09.22_Cnr.2.pdf
24-01-2023 13-09-2022 Nr. 173/227 Di Bolocan Ion inadmisibil 173-227 Di_13.09.22_Cnr.2.pdf
24-01-2023 13-09-2022 Nr. 172/226 Di SRL „Lexcolect Consulting” inadmisibil 172-226 Di_13.09.22_Cnr.2.pdf
24-01-2023 13-09-2022 Nr. 170/224 Di Chirica Iurie inadmisibil 0170-224 Di_13.09.22_Cnr.2.pdf
24-01-2023 13-09-2022 Nr. 168/223 Di Simon Lucia inadmisibil 0168-223 Di_13.09.22_Cnr.2.pdf
03-01-2023 08-11-2022 Nr. 238/399 Di Străisteanu Gheorghe inadmisibil 238-399 Di din 08.11.22.pdf
03-01-2023 08-11-2022 Nr. 235/396 Di Cecîrlan Iacob inadmisibil 235-396 Di din 08.11.22.pdf
03-01-2023 08-11-2022 Nr. 217/393 Di . Olar Maria inadmisibil 217-393 Di din 08.11.22.pdf
03-01-2023 08-11-2022 Nr. 204/391 Di Dogaru Victor inadmisibil 204-391 Di din 08.11.22.pdf