29.12.2017

Obligația de întreținere între cine apare şi cum se stabileşte mărimea pensiei de întreținere

Obligațiile de întreținere – între cine apar acestea,   care este şi cine stabileşte mărimea pensiei de întreținere, cum poate fi modificată aceasta şi în ce cazuri poate interveni răspunderea penală pentru neachitarea pensiei de întreținere – la aceste și alte întrebări răspunde vicepreședintele Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din Moldova, formator, dl Valeriu Devderea.

 

Obligaţia de întreţinere este o obligaţie specifică, care apare doar între membrii familiei. Vă rugăm să ne oferiţi detalii referitor la această obligaţie.

De regulă, când se vorbeşte de obligaţia de întreţinere, ne gândim în primul rând la obligaţia părinţilor de a întreține copii minori. Însă, această obligaţie este una mult mai largă  şi include în sine şi obligaţia corelativă a copiilor de a-şi întreţine părinţii inapţi de muncă, ce necesită sprijin material, şi obligaţia reciprocă de întreţinere ce şi-o datorează soţii şi foştii soţi, şi obligaţia de întreţinere ce apare între alţi membri ai familiei - fraţi, surori, bunei etc.

Codul familie al Republicii Moldova dedică obligaţiei de întreţinere un titlu întreg - Titlul IV – care stabileşte detaliat cui revine această obligaţie, cum se realizează ea - benevol sau silit şi care este întinderea acestei obligaţii.

Astfel, legea asigură întreţinerea atât pentru copii, cât şi pentru părinţi sau soţul/fostul soţ  inapt de muncă – în acest fel realizându-se, la nivel legislativ, sarcina socială a statului.

Obligaţia de întreţinere este una absolută sau există şi motive pentru care persoana poate fi eliberată de această obligaţie?

Pentru anumite motive, de regula, de ordin social-juridic, legea prevede posibilitatea eliberării de obligaţia de întreţinere. Spre exemplu, copilul poate fi eliberat de obligaţia de a-şi întreţine părinţii inapţi de muncă care necesită sprijin material dacă instanţa judecătorească va stabili că aceştia s-au eschivat de la îndeplinirea obligaţiilor părinteşti faţă de acest copil. La fel, copiii, ai căror părinţi sînt decăzuţi din drepturile părinteşti, se scutesc de obligaţia de întreţinere a acestora.

Totuşi,  pentru plata pensiei de întreţinere de către părinte în favoarea copilului legea nu prevede posibilităţi de scutire de această obligaţie moral-juridică. Legiuitorul permite doar reducerea cuantumului pensiei de întreţinere, dacă există circumstanţe care nu permit celui obligat să plătească în cuantumul iniţial stabilit.

Această obligaţie - fiind şi de natură morală – totuşi nu este întotdeauna de la sine înţeleasă de către cel obligat să asigure întreţinerea. Care sunt soluţiile oferite de lege pentru asemenea situaţii?

Codul familiei oferă pentru astfel de situaţii 2 soluţii – modul de realizare a obligaţiei de întreţinere poate fi convenit între părinţi,  prin încheierea unui contract sau, dacă prima soluţie din careva motive nu este posibilă – modul de executare a obligaţiei de întreţinere poate fi stabilit de către instanţa de judecată, la cererea unuia dintre părinţi, a tutorelui copilului sau a autorităţii tutelare teritoriale.

Aceleaşi soluţii sunt aplicabile şi pentru obligaţia copiilor majori de a-şi întreţine părinţii inapţi de muncă, care necesită sprijin material, dar şi pentru obligaţia soţilor/foştilor soţi de întreţinere reciprocă.

Contractul privind mărimea, condiţiile şi modul de plată a pensiei de întreţinere poate fi încheiat între persoana care datorează întreţinere (debitorul întreţinerii) şi persoana care are dreptul la întreţinere (creditorul întreţinerii). Contractul privind plata pensiei de întreţinere se întocmeşte în scris şi se autentifică notarial, iar nerespectarea acestor prevederi atrage nulitatea contractului.

Cum se va stabili mărimea pensiei de întreţinere în cazul încheierii unui contract?

            Părţile pot conveni asupra mărimii pensiei şi modului în care aceasta va fi plătită (cote-părţi din salariu sau din alte venituri ale debitorului întreţinerii, sumă bănească fixă plătită periodic, transmiterea unor bunuri sau într-un alt mod stipulat în contract). Ceea ce este important - şi acest lucru este expres prevăzut de legiuitor - cuantumul pensiei de întreţinere pentru copiii minori prevăzut în contract nu poate fi mai mic decât cel stabilit la art.75 al Codului Familiei.

Şi care este cuantumul stabilit de Codul familiei pentru pensia  de  întreţinere ?

Articolul de care spuneam mai sus, stabileşte cuantumul de care se conduce instanţa de judecată la stabilirea pensiei de întreținere pentru copilul minor. Astfel, mărimea pensiei de întreţinere pentru copilul minor se încasează din salariul şi/sau din alte venituri ale părinţilor în mărime de 1/4 - pentru un copil, 1/3 - pentru 2 copii şi 1/2 - pentru 3 şi mai mulţi copii. Însă, cuantumul acestor cote poate fi micşorat sau majorat de instanţa judecătorească, ținându-se cont de starea materială şi familială a părinţilor, de alte circumstanţe importante.

            Totodată, în cazurile cînd părintele care datorează întreţinere copilului său are un salariu şi/sau alte venituri neregulate sau fluctuabile ori primeşte salariu şi/sau alte venituri, total sau parţial, în natură, sau nu are un salariu şi/sau alte venituri, precum şi în alte cazuri,  instanţa judecătorească poate să stabilească cuantumul pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă plătită lunar sau, concomitent, într-o sumă bănească fixă şi sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri.

Dacă vorbim de obligaţia părinţilor de a-şi întreţine copiii, acesta se stinge odată cu atingerea majoratului de către copil?

 

Nu întotdeauna. Legea prevede cazuri când obligaţia de întreţinere poate să dureze şi după atingerea majoratului. Spre exemplu, părinţii sânt obligaţi să-şi întreţină şi  copiii majori inapţi de muncă care necesită sprijin material, sau în cazul unor circumstanţe excepţionale (boală gravă, mutilare a copilului minor sau a celui major inapt de muncă, necesitatea achitării cheltuielilor privind îngrijirea acestora etc.), instanţa judecătorească deasemenea poate obliga pe fiecare dintre părinţi să participe la cheltuielile suplimentare generate de aceste circumstanţe.

 

Sunt părinți care nu și doresc întreținerea copiilor, chiar dacă există o hotărâre judecătorească care îi obligă să facă acest lucru. Există careva măsuri prin care aceştia pot fi obligaţi să achite pensia de întreţinere?

În asemenea situaţie părintele, către care s-a dispus încasarea pensiei de întreţinere, poate să solicite executorului judecătoresc intentarea unei proceduri de executare. Odată intentată procedura de executare, executorul judecătoresc va apela la toate mijloacele permise de lege pentru a obliga debitorul să achite pensia de întreţinere.

Care sunt aceste mijloace?

Spre regret, trebuie să constat că in ultimii 2 ani legiuitorul a redus din aceste mijloace – şi pe alocuri au fost excluse unele mijloace foarte eficiente anume pentru obligaţii de durată – cum sunt cele de plată a pensiei de întreţinere. Se întâmplă deseori că în dorinţa asigurării drepturilor debitorului, se uită că într-un final se ajunge la situaţia cînd cei,  ce vor fi viitorul nostru – copiii - ajung de la o vârstă fragedă să simtă pe sine ineficienţa justiţiei, căci ei nu îşi mai primesc puţinul cuvenit lor potrivit hotărârii judecătoreşti....

Revenind la întrebarea dvs., la moment, executorii vor urmări salariul şi veniturile debitorului, vor identifica bunurile acestuia sau creanţele care le are acesta faţă de alte persoane. La fel, debitorului i se poate aplica de către instanţa de judecată interdicţia de a părăsi ţara, iar, în cazul eschivării de la plata pensiei de întreţinere, i se pot aplica sancţiuni contravenţionale şi chiar penale. Sancţiunea penală, prevăzută de lege,  poate fi o  amendă în mărime de la 550 la 650 de unităţi convenţionale sau muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau închisoare de până la 2 ani

Cum aţi comenta Dvs. recenta decizie a Curţii Constituţionale, prin care au fost declarate prevederile Codului de executare, care stabileau că documentele executorii privind încasarea pensiei de întreţinere se pun în executare din oficiu de către instanţa de judecată?

            Aş vrea să punctez câteva aspecte asupra cărora ar trebui să ne gândim toţi cei ce avem tangenţe cu domeniul executării – în cazul când şi creditorul şi debitorul pensiei de întreţinere sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi domiciliază aici, eventualele probleme de punere în executare a documentului executoriu (în noua modalitate, potrivit Hotărîrii Curții Constituționale) ar fi rezolvabile. Mai greu stau lucrurile pentru situaţiile când creditorul nu locuieşte în  Republicii Moldova şi atunci punerea documentului executoriu în executare nemijlocit de acesta ar putea ridica probleme practice.

            La fel, urmează ca legiuitorul cumpătat să abordeze  reglementarea acelui termen de executare benevolă anterior pornirii procedurii de executare, la care s-a referit Curtea în hotărîrea din 14.12.17. Or, trebuie să se facă claritate - acest termen, raportat la pensia de întreţinere  urmează a fi aplicat o singură dată, până la începerea executării silite sau la fiecare dată de scadenţă lunară, pe toată durata obligaţiei de plată? Această ultimă ipoteză consider ar prejudicia disproporţionat de mult beneficiarul pensiei de întreţinere...

 

În viață există cazuri, când în urma stabilirii pensiei de întreținere de către instanța de judecată, situația materială sau familiară a unuia din părinți s-a modificat. Poate această circumstanță influența la cuantumul pensiei de întreținere?

Da,  cuantumul poate fi modificat dacă se schimbă circumstanţele de ordin material (scad/sporesc veniturile sau acestea nu sunt stabile) sau familial (debitorul mai datorează întreținerea la unul sau mai mulţi copii etc.). Modificarea poate însemna atât mărirea cuantumului pensiei de întreţinere, cît şi micşorarea lui. Cererea poate fi depusă în instanţa de judecată  atît de creditorul, cît şi de debitorul pensiei de întreţinere.

 

Iar în cazul în care părinții sunt în incapacitate de a munci?

În cazurile cînd părinții sunt în incapacitate temporară de muncă, art.108 al Codului de executare RM prevede că indemnizațiile de asigurare socială plătite în caz de incapacitate temporară de muncă pot fi urmărite în baza documentelor executorii privind încasarea pensiei de întreținere.

 

Din experienţa dvs., care este specificul de lucru cu documentele executorii de încasare a pensiei de întreţinere?

Acestea sunt printre cele mai dificile categorii de documente executorii – în primul rând din motiv că acestea implică relaţii personale, de familie, care, de regulă, către momentul intentării procedurii de executare, sunt foarte tensionate. Să lucrezi, situându-te între 2 persoane cândva apropiate, iar acum extrem de supărate reciproc, este foarte dificil din punct de vedere moral. În al doilea rând, durata acestor proceduri de executare tot nu este de neglijat – or, de regulă, acestea durează până la 18 ani, iar obligaţia de plată survine lunar. Aceasta înseamnă că cel puţin – în varianta ideală -  o dată în lună executorul judecătoresc este în contact cu ambele părţi ale procedurii de executare şi convinge debitorul să-şi onoreze obligaţiunile de părinte...Un alt aspect care adaugă dificultate acestui tip de documente este faptul că majoritatea, dar absoluta majoritate de debitori, nu au un loc stabil de muncă – astfel din lună în lună executorul judecătoresc reia jocul de-a „găseşte-mă şi obligă-mă” cu debitorii de rea-credinţă.

Si - cel mai important – întotdeauna ţinem în memorie faptul că în spatele fiecărui document executoriu de acest tip este unul sau mai mulţi  copii, care aşteaptă aceste sume modeste pentru a primi un biscuit sau un păhar de lapte în plus...Recent, UNEJ a făcut cunoscute Avocatului Poporului nişte cifre care te îngrozesc – restanţa totală la plata pensiilor de întreţinere constituie peste 700 mii de  luni sau peste 58 mii ani ani, iar beneficiari ai acestor sume ar trebui să fie  circa 49 mii  copii...

 

Ca să nu încheiem pe această notă pesimistă interviul nostru, ce îndemn aţi lansa celor obligaţi la plata pensiei de întreţinere?

Renumitul scriitor irlandez, Oscar Wilde,  spunea că  ”Copii încep prin a-și iubi părinții, pe măsură ce cresc încep să-i judece.., uneori – îi iartă”

De aceea, în calitate de îndemn, aş prelua sloganul utilizat de Uniunea națională a executorilor judecătorești  într-o campanie socială lansată în 2012  - nu Vă umiliţi copii, făcîndu – i să cerşească pensia de întreţinere, achitaţi- o benevol!!    Vor avea de câștigat doar propriii dvs copii....

http://www.bizlaw.md/2017/12/28/obligatia-de-intretinere-intre-cine-apare-si-cum-se-stabileste-marimea-pensiei-de-intretinere/


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova