Ultimele Noutăți

Ședințe online pentru detalierea modului de implementare a noilor re...

Detalii

Lista candidaților admiși la interviul pentru selectarea reprezentan...

Detalii
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Intrebari frecvente

Executorul judecătoresc poate oferi, la solicitare, următoarele serivicii:

- concilierea părţilor în faza prejudiciară şi în procedura de executare;
- comunicarea, la solicitarea părţii interesate, a actele procedurale şi a oricăror altor acte;
- recuperarea datoriilor pe cale amiabilă;
- constatarea faptelor şi stărilor de fapt;
- activitate de mediator şi arbitru.

Documentul executoriu va fi executat în termenul indicat în el sau, în cazul în care nu este indicat, într-un termen rezonabil, âinînd cont de complexitatea procedurii de executare, comportamentul participanţilor la procedura de executare, interesul creditorului şi conduita executorului judecătoresc.

Informația privind datele de contact și competența teritorială a executorilor judecătorești este publicată pe această pagină oficială, în rubrica „Competența teritorială”.

Unica autoritate învestită cu atribuții în vederea aprecierii legalității acțiunilor executorilor judecătorești și actelor emise în cadrul procedurii de executare este instanța de judecată, în condițiile Capitolului XIV, Titlul IV, Cartea întîi a Codului de executare.

Taxele și spezele procedurii de executare, cît și modul de determinare a mărimii acestora sunt reglementate de Regulamentul privind modul de determinare a mărimii taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi a spezelor procedurii de executare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 886 din 23.09.2010.

Pentru identificarea actualului gestionar al unui dosar executoriu este absolut necesară comunicarea informației privind executorul judecătoresc căruia documentul executoriu i-a fost prezentat spre executare. Ulterior, vizualizînd datele de contact ale executorilor judecătorești, identificați datele de contact ale executorului judecătoresc căutat.

În eventualitatea în care executorul judecătoresc care instrumenta anterior reformării sistemului de executare dosarul de executare respectiv nu se regăsește în lista actualizată a executorilor judecătorești, rezultă că asemenea executor judecătoresc nu a fost investit în funcție în condițiile Legii privind executorii judecătorești sau activitatea acestuia a fost încetată. În cazul în care executorul judecătiresc căutat nu a fost investit în funcție în condițiile Legii privind executorii judecătorești, informația privind executorul judecătoresc care a preluat dosarele de executare instrumentate anterior de către acesta, Vă poate fic omunicată de către Ministerul Justiției, Secția executori judecătorești. Or, potrivit art. 52 al Legii privind executorii judecătorești, Ministerul Justiției, urma să stabilească procedura și condițiile de transmitere a arhivei secțiilor civile ale oficiilor de executare, la momentul încetării activității acestora, executorilor judecătorești învestiți în funcție.

În eventualitatea în care, activitatea executorului jduecătoresc care anterior gestioan dosarul de executare a fost suspendată/încetată, informația privind executorul judecătoresc căruia i-au fost transmise dosarele de executare aflate în getsiune/arhivă Vă poate fi oferită de către UNEJ sau Camerele teritoriale ale executorilor judecătorești.

Măsurile de asigurare a executării pot fi anulate exclusiv de către executorul judecătoresc, prin emiterea unei încheieri în acest sens.

Titlul executoriu poate fi prezentat spre executare în decursul a 3 ani de la rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti în al cărei temei a fost emis, dacă legea nu prevede altfel.

Documentul executoriu privind urmărirea plăţilor periodice îşi menţine valabilitatea în cursul întregii perioade în care urmează să se efectueze plăţile. Termenul de 3 ani se aplică fiecărei plăţi periodice în parte, iar curgerea lui începe de la scadenţa fiecărei plăţi.

Hotărîrile judecătoreşti în contencios administrativ se prezintă spre executare în decursul a 30 de zile  de la data expirării termenului de executare benevolă stabilit de lege sau de instanţa de judecată.

Hotărîrile cu privire la contravenţii se prezintă spre executare în termenele stabilite de Codul contravenţional, dacă legea nu prevede altfel.

Termenele de prezentare a documentelor executorii se calculează în conformitate cu art. 111 din Codul de procedură civilă.

Dacă sunteți titularul unui document executoriu, a cărui executare silita intentionati sa o porniti, la determinarea executorului judecătoresc căruia urmează să Va adresați veți ține cont de următoarele:

- competența teritorială a executorilor judecătorești se extinde, potrivit al. (1) al art. 30 al Codului de executare, în circumscriția Camerei teritoriale a executorilor judecătorești în care își are sediul biroul executorului judecătoresc.

Prin derogare de la această regulă generală, există situații, cînd această competență poate fi sau mai largă, sau mai îngustă.Astfel,

a) în cazul executării măsurilor de asigurare a acţiunii sau al executării prin urmărirea mijloacelor de transport, a mijloacelor băneşti de pe conturile debitorului, a valorilor mobiliare sau a participaţiunii debitorului la capitalul social, competenţa teritorială a executorului judecătoresc se extinde pe întreg teritoriul ţării;

b) în cazul executării documentelor executorii prin urmărirea salariului sau unui alt venit al debitorului, competent în executare este executorul judecătoresc în a cărui circumscripţie teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti, se află sediul instituţiei (organizaţiei) de la care debitorul primeşte venituri ori instituţia penitenciară în care îşi ispăşeşte pedeapsa debitorul.

Documentele executorii indicate la art.15 alin.(2) din Codul de executare (adică cele ce țin de de urmărirea sumelor ce urmează a fi făcute venit la stat; urmărirea sumelor încasate din contul statului, din contul întreprinderilor de stat şi al celor municipale, al societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat; urmărirea pensiei de întreţinere; încasarea sumelor pentru repararea prejudiciilor cauzate prin vătămarea integrităţii corporale, prin o altă vătămare a sănătăţii sau prin deces, dacă repararea s-a efectuat sub formă de prestaţii băneşti periodice; repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti; repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti; restabilirea la locul de muncă şi de încasarea salariului mediu pentru întreaga perioadă de absenţă forţată de la muncă; încasarea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale prevăzute de lege; încasarea cheltuielilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat, instanţa de judecată expediază documentele executorii conform competenţei teritoriale prevăzută la art. 30 alin. (3) şi (4) al Codului de executare şi informează părţile despre prezentarea acestora spre executare, însă acest fapt nu limitează creditorii în exercitarea dreptului prevăzut la art. 60 alin. (2) din prezentul cod. La fel, în cazurile enumerate, creditorul este în drept să aleagă un alt executor judecătoresc, conform procedurii stabilite la art. 32 din prezentul cod.
Documentele executorii privind dezafectarea incontestabilă a mijloacelor băneşti din contul bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi din contul autorităţilor/instituţiilor publice, se execută în conformitate cu procedura şi termenele stabilite prin Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014.

Licitații