Noutățile UNEJ

. . .19.07.2017

Seminar de instruire pentru executori judecătorești

În data de 19.07.2017, în incinta Ministerului Justiției a avut loc cursul de instruire cu genericul „Procedura de executare a hotărîrilor judecătorești rezultate din relațiile de familie” la care au participat 41 de executori judecătorești.

Seminarul de instruire a fost deschis de către dl Roman Talmaci, președinte al UNEJ și dna Elena Poalelungi, șef al Secției executori judecătorești din cadrul Ministerului Justiției, fiind moderat de către dl Valeriu Devderea, vicepreședinte al UNEJ.

Subiectele discutate în cadrul seminarului vizau specificul executării documentelor executorii privind stabilirea domiciliului minorului, cît și a celor privind încasarea pensiei de întreținere.

18.07.2017

Întrevedere la Serviciul Fiscal de Stat

În legătură cu elaborarea și înaintarea spre avizare de către Serviciul Fiscal de Stat a proiectului Instrucțiunii metodologice referitoare la organizarea și efectuarea controlului fiscal la biroul executorului judecătoresc, la data de 18.07.2017, a avut loc o întrevedere a reprezentanților Uniunii Naționale a Executorilior Judecătorești, dl Roman Talmaci, președinte, dl Oleg Romah, membru al Consiliului, dnii Ion Furdui, Igor Doroftei și dna Tatiana Catan, membri ai Colegiului disciplinar, dra Tatiana Bunduc, jurisconsult în cadrul UNEJ cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat.

În cadrul ședinței, au fost analizate prevederile Instrucțiunii și propunerile înaintate de către UNEJ în privința proiectului.

În rezultatul ședinței, s-a convenit definitivarea proiectului de către un grup de lucru comun.

La fel, a fost examinată oportunitatea încheierii unui acord, ce ar consolida relațiile de colaborare între Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești și Serviciul Fiscal de Stat.

11.07.2017

Conferința „Organizarea Serviciului executorilor privați: modele şi tendinţe europene”

În data de 11 iulie 2017 Președintele Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, Roman Talmaci participă în calitate de expert la Conferința „Organizarea Serviciului executorilor privați: modele şi tendinţe  europene”, care se desfășoară în Kiev.

Conferinţa este organizată de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi dezvoltare, în parteneriat cu Organizația Internațională pentru dezvoltarea Dreptului (IDLO).

Organizatorii s-au arătat interesaţi de experienţa Republicii Moldova în reformarea sistemului de executare şi organizarea acestei activităţi. Amintim că într-un raport din 2014 BERD aprecia  înalt funcţionarea sistemului de executare reformat din Moldova, considerîndu-l printre cele mai bune din ţările CSI.

Președintele UNEJ a relatat despre modul în care s-a realizat liberalizarea sistemului de executare silită în Republica Moldova, despre funcţionarae lui actuală şi corespunderea acestuia standardelor europene relevante.

Conferința a fost deschisă de viceministrul justiției Ukrainei Sergii Shkliar, reprezentantul OSCE Amb.Vaidotas Verba, reprezentantul USAID David M.Vaughn.

Printre invitați ai Conferinței sunt experţi din  Olanda, Polonia, Bulgaria, Lituania, Georgia, Serbia, iar audienţa conferinţei este constituită din judecători, reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei şi executori judecătoreşti din Ukraina.

03.07.2017

La Oficiul Avocatului Poporului a avut loc o întrevedere cu preşedintele UNEJ, Roman Talmaci

Respectarea interesului superior al copilului trebuie să fie o prioritate în procesul de executare a deciziilor judecătorești în cauzele ce-l privesc

Recent, la Oficiul Avocatului Poporului a avut loc o întrevedere cu preşedintele Uniunii Naţionale a executorilor judecătoreşti, Talmaci Roman în cadrul căreia au fost discutate subiecte de interes comun privind executarea deciziilor judecătorești în cazurile ce privesc copii, în temeiul documentelor executorii.

Astfel a fost vizată eficientizarea procedurilor de încasare a pensiilor de întreţinere, identificarea modalităților de executare documentelor executorii privind stabilirea domiciliului copilului şi asigurarea întrevederilor acestuia cu ambii părinţi.

Maia Bănărescu, Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului a precizat că subiectele discutate au fost sesizate din adresările cetățenilor, inclusiv copii și a subliniat importanța respectări interesului superior al copilului în procesul de executare a deciziilor judecătorești în cauzele cei privesc, minimalizarea implicării copiilor pentru evitarea revictimizării și neafectării stării psiho-emoționale a acestora. La fel, esențial este să se explice părților procedura de contestare a documentelor executorii.

Dl Talmaci, a prezentat unele date statistice vizând situaţia documentelor executorii de încasare a pensiilor de întreţinere, a căror beneficiari sunt peste 40 mii de copii, iar rata medie de restanţă la achitarea pensiei de întreținere pe un document executoriu (conform datelor prealabile) este de 11 luni.

Urmare a discuţiilor, au fost formulate propuneri concrete de soluţionare a problemelor abordate, inclusiv prin elaborarea şi promovarea unor modificări legislative, sporirea implicării organului de tutelă şi curatelă în executările silite vizând  minorii, analiza proiectelor de modificare a cadrului legislativ prin prisma impactului social. De asemenea s-a menționat importanța instruirii executorilor judecătorești, reprezentanților autorităților tutelare și alți actori implicați.

La finalul întâlnirii s-a convenit asupra menţinerii dialogului instituţional şi prioritizării activităţilor pentru asigurarea protecţiei minorilor şi a altor categorii de creditori social-vulnerabili.

 

22.06.2017

În perioada 14- 21 iunie UNEJ a organizat 3 seminare de instruire pentru executorii judecătorești.

În perioada 14 iunie – 21 iunie curent, UNEJ a organizat 3 seminare zonale de instruire pentru executorii judecătorești. Seminarele au avut loc în mun. Bălți, or. Hîncești și or. Orhei.
Tematica abordată în cadrul acestora ține de aplicarea modificărilor operate în Codul de executare și Codul Contravențional în anul 2017.

Discuțiile avute cu participanții au vizat în primul rînd unele atribuții mai noi oferite de legiuitor executorilor judecătorești – cum ar fi vînzarea bunurilor gajate/ ipotecate, care apare ca și modalitate de realizare a drepturilor creditorului gajist/ipotecar, atunci cînd bunul este urmărit și de alți creditori.

De asemenea a fost discutată și procedura de lucru a Colegiului disciplinar și modalitatea de înregistrare a actelor de constatare.

La fel, au fost organizate și alte întrevederi, la sediul UNEJ, cu executorii judecătorești din mun. Chișinău, în data de 15 iunie și 20 iune 2017, în cadrul cărora au fost abordate subiecte de interes pentru participanți.

 

 

22.06.2017

Întrevedere cu reprezentanții proiectului CEDR .

În dimineata zilei de 21.06.17, președintele UNEJ, Roman Talmaci și secretarul general, Oxana Novicov, au avut o intrevedere cu reprezentanții proiectului CEDR - proiect finanțat de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, orientat spre promovarea și dezvoltarea medierii prejudiciare în Moldova.

Pe durata întrevederii au fost discutate perspectivele dezvoltării medierii în republică și eventualul aport al UNEJ și executorilor judecătorești la fortificarea acestei instituții, dar și dificultățile existente în prezent la acest segment. Dl . Grossman, director al CEDR, a menționat că avantajul executorilor judecătorești, care își vor dori să se califice și ca mediatori, este faptiul că ei ar putea fi implicați atît în medierea prejudiciară, cît și în cea postjudiciară, datorită statutului și atribuțiilor sale.

Președintele UNEJ și directorul  CEDR au convenit asupra examinării posibilității implicării executorilor judecătorești interesați în instruirile oferite de CEDR - instruiri, care, potrivit dlui Grossman, au un caracter aplicativ și sunt conforme standardelor internaționale.

În context, reamintim că potrivit modificărilor operate prin legea nr. 86 din 28.04.16 în Legea privind executorii judecătorești, activitatea executorilor judecătorești este compatibilă cu cea de mediator și arbitru.

02.06.2017

International Legal Forum

În perioada 16-19 mai Președintele Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, Roman Talmaci, și secretarul general al UNEJ, Oxana Novicov, participă la lucrările Forumului juridic internațional, organizat la Sankt Petersburg, Federația Rusă. Evenimentul reunește juriști (avocați, judecători, executori judecătorești, notari, administratori de insolvabilitate) din peste 40 de țări, și are o agendă extrem de diversificată – înglobând subiecte ce țin de procedura de insolvabilitate, drept succesoral, implementarea tehnologiilor informaționale în efectuarea justiției, executare silită, drept corporativ, etc. Forumul înregistrează prezența unor nume notorii de doctrinari ai dreptului.

Lucrările acestuia au fost deschise de prim-ministrul Federației Ruse, dl Dmitrii Medvedev.

19.05.2017

Consiliul permanent al UIHJ

Tradiționalul Consiliu permanent european al UIHJ din 2017 este organizat la Sankt Petersburg, în cadrul lucrărilor extrem de ample ale Forumului juridic internaționat. Lucrările Consiliului se axează pe analiza activităților realizate în anul precedent, prezentarea de către țările- membre ale UIHJ a informațiilor succinte privind evoluțiile din sistemul de executare național, adoptarea de decizii privind activitățile pentru 2017-2018 și alte activități statutare. La deschiderea lucrărilor Consiliului dna Fr. Andrieux a prezentat și salutat noii conducători ai organizațiilor profesionale din Armenia (Armen Arutuyan), România (Marius Morari) și Federația Rusă (Dmitrii Aristov). La lucrările Consiliului permanent participă și ministrul justiției al Federației Ruse, Alexandr Conovalov.

10.04.2017

Obligația trebuie executată în modul corespunzător și cu bună-credință.

În contextul știrii apărute în mass-media, privind achitarea de către directorul unei companii angajatului său, în cadrul procedurii de executare silită, a unui salariu în mărime de 20 000 de lei convertiți în monede de 5, 10, 25 și 50 bănuți, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești ține să atenționeze debitorii obligați pecuniar asupra faptului că, potrivit prevederilor Codului Civil, obligația trebuie executată în modul corespunzător și cu bună-credință.

La fel potrivit Codului Civil, dar și Codului de Executare, costurile executorii obligatoriu le suportă debitorul.

Astfel, în situația cînd obligația pecuniară este stinsă în maniera relatată în știrea menționată mai sus, debitorul ar putea fi impus la achitarea, cel puțin, a cheltuielilor de transport, pază și de inventariere, trecerea în actul de ridicare a numerarului, a monedelor depuse la biroul executorului judecătoresc. Costurile acțiunilor respective sunt achitate per oră de lucru. Astfel, s-ar putea crea situația cînd costul executării obligației ar depăși suma datorată.

Menționăm și faptul, că beneficiarul prestației (creditorul) ar putea refuza primirea acestuia în cazul similar celui relatat, or, obligația de plată a salariului urmează a fi reglementată în contractul de muncă și executată conform acestuia.

Avînd în vedere cele expuse, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești recomandă abținerea de la acțiuni defavorabile, în primul rînd debitorului, și adoptarea unui comportament de bună-credință în relația cu creditorii.

06.04.2017

În data de 31.03.2017 reprezentanți ai UNEJ Moldova, au participat la lucrările conferinței cu subiectul ”Răspunderea executorului judecătoresc: penală, disciplinară și civilă”.

În data de 31.03.17 reprezentanți ai UNEJ Moldova, la invitația Editurii Univers Juridic, au participat la lucrările conferinței cu subiectul ”Răspunderea executorului judecătoresc: penală, disciplinară și civilă”. Conferința s-a ținut în Aula Magna a Facultății de drept, Universitatea din București.

Lucrările conferinței au fost de real interes teoretic și practic, datorat contribuției valoroase a vorbitorilor din cele 3 paneluri - printre care se numără Mihail Udroiu, judecător, Curtea de Apel Oradea, formator al Institutului Național al Magistraturii din România; Alexandra Mihaela Șinc, procuror pe lîngă Înalta Curte de Casație și Justiție, Maria Magdalena Militaru, procuror general adjunct, Octav- Lucian Păun, inspector în Corpul de control al Ministerului Justiției din România, Romulus Puia, președintele Comisiei Superioare de disciplină în cadrul UNEJ România.

Subiectul conferinței a suscitat numeroase discuții printre participanți, acestea, în pofida diferențelor de reglementare specifice fiecărui stat, sunt de actualitate și pentru Republica Moldova.

În acest sens, UNEJ Moldova examinează posibilitatea convocării într-un atelier de lucru similar a factorilor naționali, ce interferează cu sfera răspunderii penale, civile și disciplinare a executorilor judecătorești.

06.04.2017

La 1 si 2 aprilie reprezentanți ai UNEJ Moldova au participat la conferința internațională organizată de Universitatea Ovidius din Constanța, în comun cu UIHJ.

La 1 si 2 aprilie curent, reprezentanți ai UNEJ au participat la lucrările conferinței internaționale organizate de Universitatea Ovidius din Constanța, în comun cu Uniunea Internațională a executorilor judecătorești (UIHJ), având drept subiect ”Dreptul și principalele profesii juridice în actualul context european”. Evenimentul a reunit profesori universitari, procurori, judecători, executori judecătorești, avocați și notari din România, Bulgaria, Republica Moldova și Franța.

Reprezentanții din Republica Moldova au prezentat comunicări vizând competența teritorială și materială a executorilor judecătorești din Moldova (Oxana Novicov, secretar general UNEJ), răspunderea disciplinară a executorilor judecătorești (Doroftei Igor, executor judecătoresc, membru al Colegiului Disciplinar al executorilor judecătorești; Bunduc Tatiana, jurisconsult, UNEJ) și provocarea la infracțiune prin prisma aprecierilor CEDO (Copețchi Stanislav, conferențiar universitar, USM).

14.03.2017

Întrevederea Președintelui UNEJ Moldova cu reprezentanții UNEJ România.

Președintele UNEJ Moldova, Roman Talmaci și consilierul ministrului justiției din Republica Moldova, domnul Duca Nicolae, a avut în data de 11.03.2017 o întrevedere cu reprezentanții UNEJ România, în cadrul cărei au fost discutate subiecte de interes comun și trasate unele perspective noi de colaborare.

14.03.2017

Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești și-a reluat activitatea

La data de 09 martie 2017, în contextul intrării în vigoare a Regulamentului de activitate a Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești adoptat prin Ordinul ministrului justiției nr.96 din 20.02.2016, a avut loc prima ședință a Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești.

La ședință au participat membrii permanenți și membrii supleanți ai Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești.

Ședința a fost deschisă de președintele Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, dl Talmaci Roman și vicepreședintele UNEJ, dl Devderea Valeriu.

Dl Talmaci a solicitat membrilor Colegiului disciplinar maximă diligență și corectitudine în exercitarea mandatului, accentuînd că aceștia au o mare responsabilitate pentru a asigura funcționarea echidistantă a mecanismului de atragere la răspundere disciplinară.

Dl Devderea a dorit succes membrilor Colegiului disciplinar și a exprimat speranța că activitatea acestora va fi una corectă și productivă.

Ședința a demarat prin alegerea președintelui Colegiului disciplinar. Urmare a exprimării votului de către membrii Colegiului, în unanimitate, în funcție de președinte a fost ales dl Vataman Dinu, desemnat în cadrul Colegiului ca reprezentant al societății civile.

De asemenea, conform noilor prevederi normative, președintele colegiului a dispus crearea completelor de admisibilitate formate din: dl Deliu Lilian, Dl Furdui Ion și dna Plotnic Olesea și, corespunzător, dna Matvei Livia, dl Doroftei Igor și dna Catan Tatiana.

Pe parcursul şedinţei au fost abordate şi probleme de ordin administrativ și organizatoric, aferente activității Colegiului.

Avînd în vedere perioada îndelungată de inactivitate, membrii Colegiului se vor întruni în ședințe săptămînale, urmînd să examineze admisibilitatea, sau, după caz, fondul sesizărilor înaintate organului disciplinar. Prima ședință a completelor de admisibilitate va avea loc la data de 17.03.2017.

14.03.2017

Întrevederea reprezentanților UNEJ cu expertul EUTAP 4.

La data de 10.03.2017, la sediul Uniunii Naționale a Executorilr Judecătorești a avut loc întrevederea reprezentanților UNEJ cu expertul proiectului EUTAP 4, Petronel Dobrică.

Subiectul discuțiilor a fost modalitățile de prevenire și minimalizare a riscurilor de corupție în sistemul de executare.

În cadrul discuțiilor, expertul s-a arătat interesat de regimul de răspundere penală a executorilor judecătorești și procedurii de suspendare a activității executorului judecătoresc în cazul pornirii urmăririi penale, dar și de mecanismele de control administrativ la nivel de organ profesional pentru a preveni situațiile de coruptibilitate.


. . .


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova